Kèm theo QĐ só 1455/QĐ-SGDĐT, ngày 26/11/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT THanh Hóa.